Pomysł na życie - jak zostać policjantem? Fot. Polska Policja
Fot.: Polska Policja

Niebieski pomysł na życie, czyli jak zostać policjantem

Co najmniej 4668 – tylu funkcjonariuszy planuje łącznie w tym roku przyjąć do służby polska policja. Niezdecydowanych zachęca podając, że jest to praca dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Sprawdziliśmy zatem, co trzeba zrobić, by zostać policjantem i dla kogo taka służba może być dobrym pomysłem na życie.

Kto może zostać policjantem?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi policji, musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jakie kroki trzeba wykonać, by zostać policjantem?

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (stołecznej) policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. Decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (stołeczny) policji.

Przed złożeniem dokumentów należy dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe policji, do których prowadzony jest dobór.

Jakie dokumenty należy złożyć, by zostać policjantem?

Ubiegając się o przyjęcie do policji, należy złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji. W podaniu należy wymienić konkretną jednostkę, w której kandydat chciałby pełnić służbę. Można wskazać tylko jedną komendę, do której  kandydat chciałby się dostać.  Jeśli jednak  jest zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończy całe postępowanie, a nie dostanie się do tej wskazanej w podaniu), należy wymienić  je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  (do wglądu), należy mieć ze sobą dowód osobisty.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Pomysł na życie - jak zostać policjantem? Fot. Polska Policja
Fot.: Polska Policja

Jakie są etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji?

Test wiedzy

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź przysługuje 1 punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania policji.

Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu – z mniejszą lub większą ilością punktów. Podkreślić należy, że w przypadku gdy kandydat w trakcie przeprowadzania testu wiedzy korzysta z pomocy innych osób, posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji lub korzysta z niedopuszczalnych do wykorzystania materiałów pomocniczych, lub zakłóca w inny sposób jego przebieg, otrzymuje negatywny wynik z tego etapu.

Zgodnie z §18 rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606), pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Test sprawności fizycznej

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego, oraz strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sekund. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty. Sposób przeliczenia jest dostępny na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne, w tym test psychologiczny, przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (stołecznej) policji. Badania te określą intelektualne i osobowościowe predyspozycje kandydata do służby w policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację.

W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania, kandydat może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Rozmowa kwalifikacyjna

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej.

Celem rozmowy jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku, kandydat zostanie skierowany do kolejnego etapu.

Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w policji.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

W stosownym czasie kandydat zostanie również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk można pobrać ze strony internetowej policji lub bezpośrednio z jednostki policji.

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

Lista kandydatów

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji znajduje się informacja na temat tego, jak punktowane są poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie, oraz jak powstają listy kandydatów. Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego (test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna) oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście kandydatów w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i jego partner: owczarek Rico. Fot.: Polska Policja
Funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i jego partner: owczarek Rico. Fot.: Polska Policja

Jak wygląda szkolenie policjanta?

Po przyjęciu do służby policjant jest kierowany na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, jest czasowo oddelegowany do Oddziału Prewencji Policji, gdzie musi odbyć 63 służby.

Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych policji.

Dalsza droga zależy już tylko od policjanta.


Artykuł powstał na podstawie materiałów Komendy Głównej Policji.

Zdjęcia: Polska Policja